Als het 5de element ether ontbreekt

01-12-2017

Roberts bloeiendeplant december 2017Er is in vaste materiële stof geen andere energie aanwezig,
dan het 
ontvangt vanuit zijn natuurlijke omgeving - 
het milieu, ofwel de ruimte om de materie heen.

 
De Westerse opvatting over het functioneren van de natuur gaat van een over-en-weer relatie uit tussen de elementen aarde, water, vuur en lucht. Met de planeet aarde waar we gezamenlijk op leven, met water waaruit ons lichaam grotendeels is samengesteld, met vuur dat we dagelijks van de zon ontvangen en met het element lucht dat ieder levend wezen op deze planeet aarde inademt.

Iedere vitale entiteit of iedere leefgemeenschap, althans volgens onze Westerse opvatting, zou door deze vier elementen bepaald en gestuurd worden, waarbij eenieder in deze samenhang een eigen plek of functie inneemt.

Zo lijken alle voorwaarden aanwezig om de doelen en voornemens te verwezenlijken die we bijvoorbeeld op alle mogelijke zakelijke terreinen gesteld hebben. ‘Lijken’, want als we er wat realistischer op inzoomen, zien we hoever we er eigenlijk van verwijderd liggen. Wanneer we verder kijken dan ons neus lang is en eerlijk zijn, moeten we dan niet vaststellen dat we er zelfs niet dicht in de buurt van komen? Beoordeel zelf maar:

  • Hoezo in vrede en respect met elkaar samenleven?
  • Hoezo de ander gewoon accepteren zoals hij of zij is?
  • Hoezo elkaar met een open vizier en belangstellend tegemoettreden?


Conflicten en oorlogen, elkaars eigenheid ontkennen en anderen vooringenomen veroordelen, zijn vaak meer regel dan uitzondering. Zijn onze doelen dan te hoog gesteld en moeten we ons met minder tevredenstellen, bijvoorbeeld alleen met materie, macht en bezit? Ik, en met mij velen veronderstel ik, hoop oprecht van niet. De genoemde waarden liggen immers aan de basis van iedere beschaafde samenleving. Ze zijn zelfs het fundament en de voorwaarden voor betekenisvolle relaties. 

Feiten of illusies?
Wat is er misgegaan dat we zo met dat fundament worstelen of zien we bij het uitwerken ervan een belangrijk facet over het hoofd?
Ja inderdaad, mede omdat we de illusie waar we in leven en werken als de enige realiteit accepteren en dientengevolge weinig aan de misstanden doen of ons ertegen verzetten, zien we een heel belangrijk facet over het hoofd. Vanachter de schermen is het er zelfs de motor van!

Onze kennis over wat de realiteit is, heeft in onze opvoeding en scholing onvoldoende aandacht gekregen en doet in onze Westerse beleving, afweging en sturing daardoor nauwelijks mee, wat voor het bedrijfsleven vooral kostbare consequenties heeft. Bij het merendeel van de organisaties zit daarom individualistich, zelfgericht en egocentrisch gedrag het effectief ontwikkelen en vruchtbaar en coöperatief met elkaar samenwerken in de weg!

Zowel de quote in aanvang als die hieronder, zijn van de Slavische genie Nikola Tesla (1856–1943) en ik noem hem niet voor niets. Zijn uitspraken geven cryptisch antwoord op wat wij collectief dreigen te vergeten.

A-Werkplaats kopieDe grootste triomf die de mens in zijn bestaan kan behalen,
is het bevrijden van de bedrieglijke en dwingende invloed
van zijn of haar denkende geest.

Het vergeten 5de element ETHER
Dit klopt natuurlijk, want moeten we niet erkennen dat vrijwel alle beperkingen, trauma’s en angsten die we ooit hebben opgelopen, zich ergens in onze ‘Werkplaats voor de geest’ (zie kader) ophouden.
Onze bijzonder actieve denkkracht is de afspiegeling op menselijke maat waarbinnen het element ether zich in onze werkplaats manifesteert en uitdrukt. Hoe we ons van deze mentale beperkingen  denken te bevrijden zonder er voedende ruimte aan te geven, is natuurlijk dé vraag waar het hier eigenlijk om gaat.

Ether maakt het mogelijk onze bijdragen en wat we maatschappelijk zoal in de wereld zetten, ruimtelijker te ervaren en te beleven in plaats van het stoffelijke aspect alleen te waarderen. Het geeft letterlijk lucht en vrijheid aan alles dat is en wat we ondernemen.

Nadat Tesla veel wetenschappelijke verhandelingen in diverse talen over dit bijzondere en kosmische krachtenveld ether had bestudeerd, kwam hij tot zijn verbazing er geen enkele waardering in tegen. ‘Waarom wordt ether ontkent als het voor iedere ontwikkeling, in het bijzonder voor de mens, zo belangrijk is’, vroeg hij zich af?

Iedere poging die hij bij zijn sublieme uitvindingen ondernam om zich effectief tot de elementen aarde, water, lucht en vuur te verhouden, was tot mislukken gedoemd als hij er het element ether niet of onvoldoende in liet meewegen. Omdat ether het meest ongrijpbare en subtielste element is, is het waarschijnlijk aan onze aandacht ontsnapt, terwijl het onderhuids een bepalende rol speelt bij o.a. onze vijf zintuigen en hoe ze functioneren. Ze hebben een directe relatie met deze elementen en de tabel hieronder laat dat duidelijk zien.

Element        Zintuig
Aarde            Reuk verstevigt en versterkt onze intentie om vrij en onbevangen het bestaan te vieren. 
Water            Smaak stimuleert flexibiliteit. Het maakt ons verandergezind en scherpt het diepere weten.
Vuur              Zien geeft richting aan visie en verstevigt onze wilskracht.
Lucht             Tastzin/voelen inspireert en zet aan tot acties waar we anderen mee kunnen (aan)raken.
Ether             Gehoor verbindt en initieert expansiekracht, het verleent bestaansrecht aan al dat leeft en is.

Alleen eigen waarneming telt
Omdat er een gevaar schuilt in kopiëren en na-praten van beweringen, ervaringen en overtuigingen van anderen zonder ze door eigen waarneming te staven, geldt dat voor alles en daardoor ook voor wat ik in dit blog over het belang van het 5de element ether onder de aandacht breng. Is ruimte of ether inderdaad de motor van de vier basiselementen met in het verlengde onze vijf zintuigen? Hoe checken we of dat waar is?

Hoewel het lastig is om onze een eigen waarnemingen te verifiëren, kunnen we wel veilig de volgende feiten vaststellen. Wanneer dit ruimtelijke element ontbreekt,
dan is bijvoorbeeld:

  • Zien onmogelijk en zijn we dus 'blind'. Het element vuur ontbreekt dan grotendeels, waardoor we niet kunnen onderscheiden wat waar ofwel onwaar is.
  • Horen onmogelijk en zijn we dus 'doof'. Als het het element ether ontbreekt, is het veel moeilijker om met vertrouwen en mildheid de omgeving tegemoet te treden.
  • Voelen een worsteling omdat we niet op empathie zijn aangesloten. Ons inleven in wat de ander ervaart of voelt, is daardoor gecompliceerd en lastig. Zijn de vele bloedige conflicten en oorlogen die over de wereld razen daar niet het beste bewijs van?
  • Ruiken en proeven onmogelijk, waardoor het leven waar we aan deelnemen minder spannend en zinvol wordt. De impulsen en uitnodigingen om enthousiast en gemotiveerd aan het spel deel te nemen moeten dan uit andere bronnen komen.


De belangrijkste invloed echter die ether op onze vijf zintuigen en dientengevolge op ons hele welbevinden heeft, is voeding en inspiratie. Wanneer we die ontkennen, ook al doen we dat onbewust, voelen we ons onvervuld en blijft de leegte die daardoor ontstaat aan ons knagen. ‘Waarom doe ik het allemaal, wat is de zin van al die drukte en inspanning’, vragen we ons regelmatig af. Ons leven en werk moeten het doen met deze tekorten en dat zou wel eens de reden kunnen zijn waarom we op de werkvloer zo slecht naar elkaar luisteren. We ontkennen de ruimtelijke invloed van het element ether en omdat in onze cultuur vijwel iedereen dat doet, lijkt het normaal!

Informatie waar we maar beter naar kunnen luisteren
Alle literatuur en iedere praktijk waarin we dit hoofdelement ontkennen of onvoldoende laten meewegen, is onvolledig en armzalig. Het leidt tot grotere complexiteit, meer vergissingen en verwarring. Dit gebeurt echter niet als we deze potentiële en vermogende ruimte om ons heen in ons werk en leven leren meewaarderen. Dan worden we tot op celniveau aan toe ge- en vervuld met inspirerende en vitale informatie. Creatieve en behulpzame informatie, die er altijd al is geweest en ook altijd zal zijn. Om toegang te krijgen tot die inspirerende bron op de achtergrond, dienen we open te staan voor het fenomeen 'toeval' door er belangstellend en ontvankelijk naar te luisteren.

Wat is toeval eigenlijk
Toeval in onze cultuur wordt opgevat als iets dat ons per ongeluk overkomt, het heeft nauwelijks betekenis. Maar klopt dat of is er iets heel anders aan de hand dat helemaal niet per ongeluk, maar juist wetmatig is. Is toeval achteraf gezien niet vaak een betekenisvol signaal waar we beter naar hadden kunnen luisteren? 

Wat wij toeval noemen is eigenlijk een gebrek aan gedegen kennis die we voor het gemak van het label 'toeval' hebben voorzien. Daardoor hoeven we over dit bijzondere verschijnsel niet langer na te denken. Dat lijkt makkelijk, maar komt uit het oude paradigma dat niet langer past bij wat de kwantumwetenschap ons in deze dynamische en spannende tijd in alle toonaarden aanreikt.

Alles is trilling of frequentie en bestaat
voor minstens 99% uit leegte (lees: ether).

Dit zijn de meest recente en let wel, bewezen feiten die we in het nieuwe paradigma waar we pal voorstaan, maar beter kunnen respecteren in plaats van ze ontkennen, zoals we nu nog doen en het mooie is . . . het kan anders! 

De sleutel waar we de illusie en meningen over ‘toeval’ mee in stand houden, ligt verborgen in o.a. een nieuwe manier van luisteren. De oude manier van toehoren legt een sluier over de creatieve informatie, de Kosmische Resonanties om ons heen die ons niet aflatend willen helpen. Het dwaalspoor dat we daarmee opwerpen nodigt niet uit tot gedegen onderzoek of twijfel. In tegendeel, het zet aan tot (ver)oordelen, waarbij we in onze eigen aannames geloven en acteren en doen alsof we het allemaal wel weten en begrijpen.

Om het echter werkelijk te begrijpen moeten we voorzichtig te werk gaan, want we bevinden ons op onbekend terrein waar de juiste woorden en ervaringen (nog) aan ontbreken. Veiliger, als toeval ons overkomt, is het om eerst vast te stellen wat we zeker niet moeten doen: 

  • We verliezen ons dan niet in acties, niet in drukte en niet in veel doen. Ook niet in denken of piekeren of  ons zorgen maken, maar we verbinden ons met de 99% leegte, het element ether. Het is één van de belangrijkste condities voor het nieuwe glorende paradigma. 
  • We zitten niet, zoals nu gebruikelijk, de Kosmische Resonanties en onszelf in de weg, maar stemmen onze ‘Werkplaats voor de geest’ er open en ontvankelijk op af, waarna de hulp ons spontaan toevalt. We worden een levend instrument van het fenomeen synergie, waardoor we het niet allemaal alleen hoeven op te knappen of te weten. In het nieuwe paradigma is 1 +1 > 2 en kan er eindelijk coöperatief worden samengewerkt in plaats van een vurige wens na te streven die nooit in vervulling gaat!


Zouden we dan toch de keus hebben tussen ofwel leven en werken in een verdichte en verharde materiële wereld, ofwel in een van oorsprong subtiele en veel lichtere wereld dan we ons doorgaans gewaar of bewust zijn?

 

 

 


Reactie toevoegenOm veiligheidsredenen vragen wij u de letters van het onderstaande plaatje over te nemen *